مسئول استخدامی و کارگزینی شماره تماس جهت استخدامی: 09104060443

آرمان صفایی

مدیر فروش

شیرکو مام قادری

مسئول خرید

رحمت الهی

مدیر اجرایی

رحیم الهی

مدیریت